RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Zapewniamy, że przetwarzane dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a danych osobowych klientów, kontrahentów, współpracowników i ich pracowników w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług, realizacją usług, prowadzonymi rekrutacjami i zatrudnieniem.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie najważniejszych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a jej uszczegółowieniem są przekazywane zainteresowanym na bieżąco klauzule informacyjne.

1. Administrator danych i dane kontaktowe

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest GPK Głogów Sp. z o.o.;
 • Dane kontaktowe ADO: ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów, tel. 76 726 56 56, e-mail: sekretariat@gpkglogow.pl;
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), imię i nazwisko IOD dostępne są w zakładce RODO na naszej stronie internetowej;
 • Dane kontaktowe IOD: ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów, tel. 76 726 56 46, e-mail: iod@gpkglogow.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji zawartych z Państwem umów lub podjęcia działań przed ich zawarciem (np. przyjmowanie zamówień na świadczenie usług, obsługa zleceń i wniosków, rozpatrywanie reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. działania analityczno- statystyczne, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydatów do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w innych celach (np. przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przepisy prawne z zakresu ochrony danych osobowych

Polityka Prywatności GPK Głogów Sp. z o.o. opiera się w szczególności na przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Państwa;
 • ograniczonego celu – Państwa dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • minimalizacji danych – Państwa dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowości – dane osobowe przetwarzane przez nas są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • ograniczenia przechowywania – Państwa dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • integralności i poufności – Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.:

 • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
 • podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe;
 • firmy świadczące usługi marketingowe, reklamowe, fotografowie;
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 • firmy świadczące usługi ochrony i monitoringu wizyjnego;
 • banki;
 • ubezpieczyciele;
 • kancelarie prawne;
 • spółki z naszej grupy kapitałowej;
 • organy państwowe oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa;
 • firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

6. Przekazywanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

GPK Głogów Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku gdyby taki zamiar powstał, GPK Głogów Sp. z o.o. będzie czynić starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku GPK Głogów Sp. z o.o. będzie mogło przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

7. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania z uwzględnieniem okresów przedawnienia, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa.

8. Prawo osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami RODO – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usług, zawarcia umów, nawiązania współpracy, wzięcia udziału w rekrutacjach, zatrudnieniu, itp. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji tych celów.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

11. Portale społecznościowe

Prowadzimy profil w portalu społecznościowym Facebook w celu kontaktowania się z jego użytkownikami oraz przedstawiania na tym portalu przygotowanych przez GPK Głogów Sp. z o.o. treści, promowania własnej działalności i informowania o nowych wydarzeniach, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników portalu, gdy odwiedzają nasz profil, bądź wchodzą z nim w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubią Państwo nasz wpis lub go skomentują, to jest to widoczne dla innych użytkowników.

Portal społecznościowy Facebook ma własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli korzystają Państwo z tego portalu, przetwarzanie Państwa danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu w ich ramach uprawnień.

12. Polityka cookies dostępna w zakładce RODO dla każdej, prowadzonej przez nas strony internetowej.

Polityka plików cookies aktualnej strony internetowej gpkglogow.pl dostępna pod linkiem https://www.gpkglogow.pl/ciasteczka

 

Edycja i data utworzenia: Edycja 2.0 / 12.04.2024 r.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

Ustawienia cookies Akceptuje

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych  plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.