Odpady komunalne

Przedsiębiorcy wytwarzają różne rodzaje odpadów komunalnych. Pomożemy w każdym przypadku.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z informacją, w związku z ogólnopolskim obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez ich wytwórców (art. 4d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Informacja dotyczy tych firm, które nie dopełniły obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne np.: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, obiektów produkcyjnych, żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych oraz wszystkich innych jednostek usługowych i handlowych. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
  • Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie (na terenie Gminy Miejskiej Głogów jest to uchwała nr XLIV/362/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021 r.)

Zgodnie z §1 powyższego rozporządzenia, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów selektywnie z podziałem na frakcje:

1)           papier;

2)           szkło;

3)           metale;

4)           tworzywa sztuczne;

5)           odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6)           bioodpady.

Warto dodać, że zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia frakcje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 3-5, w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne" (tj. „do tego samego pojemnika”). Aby spełnić ten obowiązek, należy zawrzeć umowę, w której zapewniony jest odbiór wszystkich frakcji odpadów z określoną częstotliwością.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Jakie odpady muszę segregować? Czy konieczne jest posiadanie wszystkich rodzajów pojemników?

            Obowiązkowi segregacji podlegają odpady komunalne, czyli wytworzone w związku z bytowaniem pracowników i klientów (butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od banana, fusy po kawie/herbacie, itp.). Nie można po prostu łączyć ze sobą dwóch możliwości/sposobów wytwarzania odpadów. Odpady wytwarzane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w związku z obecnością pracowników i klientów.  Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością (np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.), to odpady, które odbierane są osobo. Obowiązek posiadania pojemników na wszystkie frakcje odpadów komunalnych dla pracowników i klientów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Kogo dotyczy obowiązek?  

            Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości należy przez to rozumieć również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Jaka jest podstawa prawna obowiązku zawierania umów na odbiór wszystkich frakcji odpadów?

            Zgodnie z art. 6 ust. 1c ucpg postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zapewniają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 (tj. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).

 

Jakie są pojemności pojemników na odpady zbierane selektywnie?

Dysponujemy pojemnikami: 60l, 120l, 240l, 1100l.

 

Ile zapłacę za nowe pojemniki?

            Za podstawienie i dzierżawę pojemnika nie pobieramy opłat – zgodnie z obowiązującą umową. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów – zgodnie z umową.

Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów? Czy za nie segregowanie odpadów komunalnych grozi mi jakaś kara?

Krótko mówiąc, tak. Zgodnie art. 10 ust. 2 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a - podlega karze grzywny. Sankcjom podlega też nasza firma: w przypadku realizowania usługi bez wprowadzenia opisanych wyżej zmian. Dlatego podejmujemy stosowne działania.

 

 

Odpady komunlane, które są "efektem" działalności gospodarczej

Sprawa jest prosta. Wystarczy, że przedstawisz nam kserokopię dokumentów o nadaniu nr REGON i NIP i podpiszemy stosowną umowę. Dokumenty te można przekazać osobiście (Głogów, ul. Przemysłowa 7a, Dział Obsługi Klienta) lub przesłać faxem: 76 72 65 666. Chętnie doradzimy w sprawie wyboru pojemnika/pojemników. Być może potrzebujesz pojemnika na określony rodzaj odpadow. Odpady były, są i będą, a my wiemy, jak z nimi postępować.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

Ustawienia cookies Akceptuje

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych  plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.